messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ลงพื้นที่พบปะประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ และเข้าร่วมโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำเดือน ตุลาคม 2566
รายละเอียด : วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ ลงพื้นที่พบปะประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ และเข้าร่วมโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 ในเขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ ณ ศาลาประชาคมแต่ละหมู่บ้าน
ผู้โพส : admin