องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 88 หมู่ที่ 4 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4330-6130การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
account_box สมาชิกสภา อบต.
นายประสิทธฺ์ กุลวงษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 094 - 2637924
นายประสิทธฺ์ กุลวงษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 094 - 2637924
นายทองพูล โสภาลี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 087 - 8649705
นายทองพูล โสภาลี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 087 - 8649705
นายสวัสดิ์ ทิทา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 087 - 0064480
นายสวัสดิ์ ทิทา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 087 - 0064480
นายสุริยนต์ สุดแท้
สมากชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หมู่ 1
โทร : 087 - 3732074
นายสุริยนต์ สุดแท้
สมากชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หมู่ 1
โทร : 087 - 3732074
นายปรุฬห์ เชื้อแก้ว
สมากชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หมู่ 2
โทร : 0918633010
นายปรุฬห์ เชื้อแก้ว
สมากชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หมู่ 2
โทร : 0918633010
นายสายทอง ธาตุดี
สมากชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หมู่ 4
โทร : 080 - 4195350
นายสายทอง ธาตุดี
สมากชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หมู่ 4
โทร : 080 - 4195350
นายไพรบุญ อัคคะ
สมากชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หมู่ 5
โทร : 094 - 3052026
นายไพรบุญ อัคคะ
สมากชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หมู่ 5
โทร : 094 - 3052026
นายคมสันต์ สุดงาม
สมากชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หมู่ 6
โทร : 094 - 2892210
นายคมสันต์ สุดงาม
สมากชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หมู่ 6
โทร : 094 - 2892210
นางสาวอินทิรา บุญรอดราชกิจ
สมากชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หมู่ 7
โทร : 080 - 3678861
นางสาวอินทิรา บุญรอดราชกิจ
สมากชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หมู่ 7
โทร : 080 - 3678861
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
นายกอบต. แคนเหนือ
โทร : 080 - 7530555
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
นายกอบต. แคนเหนือ
โทร : 080 - 7530555
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 28