messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
จ่าเอกเทียนชัย นนทะเสน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 081-0514794
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 084-5122603
นางพิจิตรา มูลวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-2325586
นางสาวศรีสมร บุรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 094-3920880
นายปริญญา พาละเอ็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-3921213
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 084-5122603