องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
account_box คณะผู้บริหาร
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 080 - 7530555
นายทองใบ กุลวงศ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 094 - 3936774
นายสนิท ทิทา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 064 - 6682039
นายบุญจันทร์ ทีทา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 080 - 4158836
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
จ่าเอกเทียนชัย นนทะเสน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 081-0514794
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 084-5122603
นางพิจิตรา มูลวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-2325586
นางสาวศรีสมร บุรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 094-3920880
นายปริญญา พาละเอ็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-3921213
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 084-5122603
account_box สมาชิกสภา อบต.
นายประสิทธฺ์ กุลวงษ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 094 - 2637924
นายทองพูล โสภาลี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 087 - 8649705
จ่าเอกเทียนชัย นนทะเสน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
โทร : 081-0514794
นายพิชิตชัย สมบูรณ์
สมากชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หมู่ 1
โทร : 086 - 2257953
นายปรุฬห์ เชื้อแก้ว
สมากชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หมู่ 2
โทร : 0918633010
นายสวัสดิ์ ทิทา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หมู่ที่ 3
โทร : 087-0064480
นายสายทอง ธาตุดี
สมากชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หมู่ 4
โทร : 080 - 4195350
นายไพรบุญ อัคคะ
สมากชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หมู่ 5
โทร : 094 - 3052026
นายคมสันต์ สุดงาม
สมากชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หมู่ 6
โทร : 094 - 2892210
นางสาวอินทิรา บุญรอดราชกิจ
สมากชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ หมู่ 7
โทร : 080 - 3678861
account_box สำนักปลัด
นางพิจิตรา มูลวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-2325586
นางสาวชมภู่ เขตคาม
นักจัดการงานทั่่วไปชำนาญการ
โทร : 094 - 2844181
นางรุ้งรัตน์ หมู่เมืองสอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 084 - 3837536
นางสาวเนตรา กลอนโพธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 081 - 5462548
นางสาวอัมพวัน สันเพาะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 084 - 7943595
นางสาวกฤชอร พิมพ์จ่อง
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : 095-1692490
นางเสาวคล เแฝงพงศ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โทร : 081 - 8716909
นางสาวอรฤดี สุนาโท
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 093-4959200
นายวรวุฒิ เค้าแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 087 - 9128432
นางสิริกานต์ มาลี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 088 - 5749974
นางสาวอภิรดี พลชัยสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 084 - 6856064
นางสาววราณี สีหาบุตร
คนงาน
โทร : 099 - 0376128
นายสุรศักดิ์ สุวรรณหาร
ภารโรง
โทร : 098 - 5941910
นายสุทธิพงษ์ นามศรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 087 - 8579082
นางสาวสุธิดา ค้ำชู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 094-3869709
นายราเมศ สุดใหญ่
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 062-8972874
นางสาวภาวรินทร์ สุศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 094-9154485
นายแสนยากร นนท์จุมจัง
คนงาน
โทร : 099-6258723
นางสาวสุพรรณี เพชรเกลอ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0875724102
นางสาวสุปราณี ชำนาญยา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 061-6865965
นายนพรัตน์ ไชยะคง
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 084-6008256
account_box กองคลัง
นางสาวศรีสมร บุรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 094-3920880
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
โทร : 087-9991284
นางสาวศิริรัตน์ ปัตตะเน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 087-2299755
นางสาววิภาภรณ์ กาพล
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร : 098-2062293
นางสาวพัลลภา นนทภา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 061-5655154
นางสาวสุภาพร หล้ามาชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 087-0964098
นางสาวรุ่งทิพย์ สุวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 098-6485320
นางสาวบุษกร ศรีสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 061-9707562
นางสาวพัชรียาพร โยมา
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 080 - 3109913
นายธนากร นนท์จุมจัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0836741937
account_box กองช่าง
นายปริญญา พาละเอ็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081 - 3921213
นายพจนารถ ราชมุณีสุข
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 087 - 6495668
นางสาวพัชรียา เพียยุระ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 089-7101493
นายชิตศณุ ไสบาล
คนงาน
โทร : 080 - 4035574
นายสุทธินันท์ นาโพธิ์
คนงาน
โทร : 080-4154378
นางสาววรรณภา บุตรโคตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 061-7394582
นายวรธน จันทะสุระ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 094-7815461
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 084-5122603
นางนิตยา ค้ำชู
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โทร : 062 - 8715123
นางณัฐนิชากร สุดสอาด
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
โทร : 085 - 0115357
นางรัตติยา เชาว์ชื่น
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 085 - 1740021
นางเสถียร ผิวสอาด
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 086-7770438
นางเรียมทรัพย์ สุดแท้
คนงาน
โทร : 088-5744028
นางวรรษพร ชัยโทนุย
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-4184373
นางสาวยุภาพร วิชัยกำจร
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 080-2263616
นายภานุพงษ์ สุทธิ
พนักจ้างเหมาบริการ
โทร : 080-4258690
นางสาวพัชรี ทีทา
พนักจ้างเหมาบริการ
โทร : 0951736912
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางรุ้งรัตน์ หมู่เมืองสอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน
โทร : 084-3837536