องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
account_box สำนักปลัด
นางพิจิตรา มูลวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-2325586
นางสาวชมภู่ เขตคาม
นักจัดการงานทั่่วไปชำนาญการ
โทร : 094 - 2844181
นางรุ้งรัตน์ หมู่เมืองสอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 084 - 3837536
นางสาวเนตรา กลอนโพธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 081 - 5462548
นางสาวอัมพวัน สันเพาะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 084 - 7943595
นางสาวกฤชอร พิมพ์จ่อง
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : 095-1692490
นางเสาวคล เแฝงพงศ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โทร : 081 - 8716909
นางสาวอรฤดี สุนาโท
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 093-4959200
นายวรวุฒิ เค้าแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 087 - 9128432
นางสิริกานต์ มาลี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 088 - 5749974
นางสาวอภิรดี พลชัยสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 084 - 6856064
นางสาววราณี สีหาบุตร
คนงาน
โทร : 099 - 0376128
นายสุรศักดิ์ สุวรรณหาร
ภารโรง
โทร : 098 - 5941910
นายสุทธิพงษ์ นามศรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 087 - 8579082
นางสาวสุธิดา ค้ำชู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 094-3869709
นายราเมศ สุดใหญ่
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทร : 062-8972874
นางสาวภาวรินทร์ สุศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 094-9154485
นายแสนยากร นนท์จุมจัง
คนงาน
โทร : 099-6258723
นางสาวสุพรรณี เพชรเกลอ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0875724102
นางสาวสุปราณี ชำนาญยา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 061-6865965
นายนพรัตน์ ไชยะคง
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 084-6008256