messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
check_circle ข้อมูลหน่วยงาน
สัญลักษณ์หน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติตำบลแคนเหนือ ตำบลแคนเหนือตั้งมาแล้วประมาณ 280 ปี เหตุที่ได้ชื่อว่าแคนเหนือ เนื่องจากมีหมู่บ้านหนึ่งมีต้นแคน อยู่เป็นจำนวนมากอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน “ ต้นแคนเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ใบทรงเป็นพุ่ม ” ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่าบ้านแคนเหนือ และตั้งเป็นชื่อของตำบลว่าตำบลแคนเหนือ ขึ้นอยู่กับอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2482 ตำบลบ้านไผ่ ได้แยกออกมาจากอำเภอชนบท และตั้งเป็นอำเภอ ตำบลแคนเหนือ จึงขึ้นกับอำเภอบ้านไผ่ ขณะนั้นมีทั้งหมด 46 หมู่บ้าน ต่อมามีการแยกตำบลและแยกหมู่บ้านเรื่อยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2492 จนถึงปัจจุบัน ที่ตั้งและอาณาเขต ตำบลแคนเหนือ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบ้านไผ่ ห่างจากตัวอำเภอบ้านไผ่ 7.5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 22,625 ไร่ หรือ 36.27 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การปกครอง ตำบลแคนเหนือ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ทั้ง 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 3 บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 6 บ้านหนองจ้าเมือง หมู่ที่ 7 บ้านโคกโก หมู่ที่ 8 บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านโคกกลาง เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน / ชุมชน หมายเหตุ 1 บ้านแคนเหนือ นายคำหล้า ศรีคำ ผู้ใหญ้บ้าน 2 บ้านดอนหมากพริก นางสาวสุทธิศา ฉิมหลวง ผู้ใหญ่บ้าน 3 บ้านหนองคูณ นายสัญญา สุดดี ผู้ใหญ่บ้าน 4 บ้านเหล่าหลวง นายสุพจน์ สายจันทร์ กำนันตำบลแคนเหนือ 5 บ้านห้วยชัน นายยุทธนา สุทธิ ผู้ใหญ่บ้าน 6 บ้านหนองเจ้าเมือง นางลัดดา การจูม ผู้ใหญ่บ้าน 7 บ้านโคกโก นางเมธาวี บุญค้ำ ผู้ใหญ่บ้าน 8 บ้านลิ้นฟ้า นายสมพร คำแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 9 บ้านโคกกลาง นางสุดใจ ผิวสอาด ผู้ใหญ่บ้าน อาชีพ ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประกอบอาชีพหลายอาชีพ เช่น รับราชการ รับจ้าง ทั่วไป ทำการเกษตร ทำนา ค้าขาย ฯลฯ - อาชีพเกษตรกร 50 เปอร์เซ็นต์ - อาชีพรับจ้าง 40 เปอร์เซ็นต์ - อาชีพค้าขายและรับราชการ 10 เปอร์เซ็นต์