องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 88 หมู่ที่ 4 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4330-6130

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 322
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 084-5122603
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 084-5122603
นางนิตยา ค้ำชู
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
โทร : 062 - 8715123
นางนิตยา ค้ำชู
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
โทร : 062 - 8715123
นางณัฐนิชากร สุดสอาด
ครู
โทร : 085 - 0115357
นางณัฐนิชากร สุดสอาด
ครู
โทร : 085 - 0115357
นางรัตติยา เชาว์ชื่น
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 085 - 1740021
นางรัตติยา เชาว์ชื่น
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 085 - 1740021
นางเสถียร ผิวสอาด
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 086-7770438
นางเสถียร ผิวสอาด
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 086-7770438
นางสาวหนูคล้าย ภาวะโคตร
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 062-9024100
นางสาวหนูคล้าย ภาวะโคตร
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 062-9024100
นางเรียมทรัพย์ สุดแท้
คนงาน
โทร : 088-5744028
นางเรียมทรัพย์ สุดแท้
คนงาน
โทร : 088-5744028
นางวรรษพร ชัยโทนุย
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-4184373
นางวรรษพร ชัยโทนุย
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-4184373
นางสาวยุภาพร วิชัยกำจร
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 080-2263616
นางสาวยุภาพร วิชัยกำจร
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 080-2263616
นางสาววิมล สมอหมอบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 094-5931837
นางสาววิมล สมอหมอบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 094-5931837
นายสุทธินันท์ นาโพธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 080 - 4754378
นายสุทธินันท์ นาโพธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 080 - 4754378
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.แคนเหนือ
โทร : 084-5122603
นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.แคนเหนือ
โทร : 084-5122603
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร