messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
folder คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
คู่มือการปฏิบัติงานการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
คู่มือการรับสมัครเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
find_in_page คู่มือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 406
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1