ผลสำรวจความพึงพอใจ  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 17 คน )
เพศ
ชาย
60.00%
หญิง
40.00%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
42.86%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
28.57%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
14.29%
อื่นๆ
14.29%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
42.86%
พอใจมาก
14.29%
ปานกลาง
14.29%
พอใจน้อย
14.29%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
พอใจมากที่สุด
42.86%
พอใจมาก
28.57%
ปานกลาง
14.29%
พอใจน้อย
14.29%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
35.71%
พอใจมาก
21.43%
ปานกลาง
14.29%
พอใจน้อย
14.29%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
28.57%
พอใจมาก
42.86%
ปานกลาง
14.29%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
33.33%
พอใจมาก
23.81%
ปานกลาง
14.29%
พอใจน้อย
14.29%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
26.32%
พอใจมาก
31.58%
ปานกลาง
15.79%
พอใจน้อย
15.79%
พอใจน้อยที่สุด
10.53%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
43.75%
พอใจมาก
18.75%
ปานกลาง
18.75%
พอใจน้อย
6.25%
พอใจน้อยที่สุด
12.50%
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
26.67%
พอใจมาก
33.33%
ปานกลาง
13.33%
พอใจน้อย
13.33%
พอใจน้อยที่สุด
13.33%
มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
พอใจมากที่สุด
20.83%
พอใจมาก
33.33%
ปานกลาง
16.67%
พอใจน้อย
12.50%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
พอใจมากที่สุด
35.29%
พอใจมาก
29.41%
ปานกลาง
11.76%
พอใจน้อย
17.65%
พอใจน้อยที่สุด
5.88%
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
พอใจมากที่สุด
40.00%
พอใจมาก
26.67%
ปานกลาง
6.67%
พอใจน้อย
13.33%
พอใจน้อยที่สุด
13.33%
สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
33.33%
พอใจมาก
23.81%
ปานกลาง
14.29%
พอใจน้อย
14.29%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
พอใจมากที่สุด
31.25%
พอใจมาก
31.25%
ปานกลาง
12.50%
พอใจน้อย
12.50%
พอใจน้อยที่สุด
12.50%
สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
37.50%
พอใจมาก
25.00%
ปานกลาง
12.50%
พอใจน้อย
12.50%
พอใจน้อยที่สุด
12.50%
การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
พอใจมากที่สุด
19.23%
พอใจมาก
34.62%
ปานกลาง
15.38%
พอใจน้อย
15.38%
พอใจน้อยที่สุด
15.38%
อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
พอใจมากที่สุด
30.77%
พอใจมาก
23.08%
ปานกลาง
15.38%
พอใจน้อย
15.38%
พอใจน้อยที่สุด
15.38%
ข้อเสนอแนะ
ดีมากครับ ดีมากครับ บริการดีมากครับ บริการดีมากครับ - เจ้าหน้าที่บริการดีมากค่ะ