ผลสำรวจความพึงพอใจ  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 17 คน )
- เพศ
ชาย
33.33%
หญิง
66.67%
- อายุ
ต่ำกว่า 20ปี
9.09%
20-40 ปี
50.00%
41-60 ปี
27.27%
60 ปีขึ้นไป
13.64%
- ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
18.18%
มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า
22.73%
ปริญญาตรี
36.36%
สูงกว่าปริญญาตรี
22.73%
- สถานภาพผู้มารับบริการ
นักเรียน นักศึกษา
7.14%
ข้าราชการ
21.43%
พนักงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ
21.43%
เกษตรกร
17.86%
ผู้นำชุมชน / กำนันผู้ใหญ่บ้าน/อสม.
7.14%
ธุรกิจส่วนตัว
10.71%
อื่นๆ โปรดระบุ............................
14.29%
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
มากที่สุด
46.43%
มาก
21.43%
ปานกลาง
10.71%
น้อย
10.71%
ปรับปรุง
10.71%
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
มากที่สุด
50.00%
มาก
25.00%
ปานกลาง
8.33%
น้อย
8.33%
ปรับปรุง
8.33%
3. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
มากที่สุด
40.00%
มาก
53.33%
ปานกลาง
0.00%
น้อย
0.00%
ปรับปรุง
6.67%
4. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถาม ได้เป็นอย่างดี
มากที่สุด
57.14%
มาก
42.86%
ปานกลาง
0.00%
น้อย
0.00%
ปรับปรุง
0.00%
5. การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
มากที่สุด
78.57%
มาก
21.43%
ปานกลาง
0.00%
น้อย
0.00%
ปรับปรุง
0.00%
6. มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสม กับสภาพงาน
มากที่สุด
64.29%
มาก
35.71%
ปานกลาง
0.00%
น้อย
0.00%
ปรับปรุง
0.00%
7. มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง
มากที่สุด
71.43%
มาก
28.57%
ปานกลาง
0.00%
น้อย
0.00%
ปรับปรุง
0.00%
8. มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
มากที่สุด
57.14%
มาก
42.86%
ปานกลาง
0.00%
น้อย
0.00%
ปรับปรุง
0.00%
9. มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
มากที่สุด
71.43%
มาก
28.57%
ปานกลาง
0.00%
น้อย
0.00%
ปรับปรุง
0.00%
10. มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
มากที่สุด
71.43%
มาก
28.57%
ปานกลาง
0.00%
น้อย
0.00%
ปรับปรุง
0.00%
11. มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่นั่งพักสำหรับผู้มาขอรับบริการ ที่จอดรถ จุดบริการน้ำดื่ม
มากที่สุด
64.29%
มาก
35.71%
ปานกลาง
0.00%
น้อย
0.00%
ปรับปรุง
0.00%
12. สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
มากที่สุด
71.43%
มาก
28.57%
ปานกลาง
0.00%
น้อย
0.00%
ปรับปรุง
0.00%
13. มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
มากที่สุด
71.43%
มาก
21.43%
ปานกลาง
7.14%
น้อย
0.00%
ปรับปรุง
0.00%
14. สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสม และเป็นระเบียบ
มากที่สุด
78.57%
มาก
21.43%
ปานกลาง
0.00%
น้อย
0.00%
ปรับปรุง
0.00%
15. การปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
มากที่สุด
85.71%
มาก
14.29%
ปานกลาง
0.00%
น้อย
0.00%
ปรับปรุง
0.00%
16. อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
มากที่สุด
78.57%
มาก
14.29%
ปานกลาง
7.14%
น้อย
0.00%
ปรับปรุง
0.00%
- ข้อเสนอแนะ
- บริการดีมาก - ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ดีมากครับ - - ไม่มีข้อเสนอแนะ สวยงามมากอยู่แล้ว ไม่มี - - รักษาระดับการบริการ ให้คำแนะนำแบบนี้ตลอดก็พอ ให้บริการดีมาก 0 -