ผลสำรวจความพึงพอใจ (จำนวน 11 คน)
- เพศ
ชาย
36%
หญิง
64%
- อายุ
ต่ำกว่า 20ปี
0%
20-40 ปี
73%
41-60 ปี
27%
60 ปีขึ้นไป
0%
- ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
9%
มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า
27%
ปริญญาตรี
45%
สูงกว่าปริญญาตรี
18%
- สถานภาพผู้มารับบริการ
นักเรียน นักศึกษา
0%
ข้าราชการ
18%
พนักงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ
27%
เกษตรกร
27%
ผู้นำชุมชน / กำนันผู้ใหญ่บ้าน/อสม.
0%
ธุรกิจส่วนตัว
9%
อื่นๆ โปรดระบุ............................
18%
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
มากที่สุด
82%
มาก
18%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
ปรับปรุง
0%
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
มากที่สุด
73%
มาก
27%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
ปรับปรุง
0%
3. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
มากที่สุด
36%
มาก
64%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
ปรับปรุง
0%
4. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถาม ได้เป็นอย่างดี
มากที่สุด
55%
มาก
45%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
ปรับปรุง
0%
5. การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
มากที่สุด
82%
มาก
18%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
ปรับปรุง
0%
6. มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสม กับสภาพงาน
มากที่สุด
64%
มาก
36%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
ปรับปรุง
0%
7. มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง
มากที่สุด
73%
มาก
27%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
ปรับปรุง
0%
8. มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
มากที่สุด
55%
มาก
45%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
ปรับปรุง
0%
9. มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
มากที่สุด
73%
มาก
27%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
ปรับปรุง
0%
10. มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
มากที่สุด
73%
มาก
27%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
ปรับปรุง
0%
11. มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่นั่งพักสำหรับผู้มาขอรับบริการ ที่จอดรถ จุดบริการน้ำดื่ม
มากที่สุด
73%
มาก
27%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
ปรับปรุง
0%
12. สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
มากที่สุด
82%
มาก
18%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
ปรับปรุง
0%
13. มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
มากที่สุด
82%
มาก
9%
ปานกลาง
9%
น้อย
0%
ปรับปรุง
0%
14. สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสม และเป็นระเบียบ
มากที่สุด
82%
มาก
18%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
ปรับปรุง
0%
15. การปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
มากที่สุด
91%
มาก
9%
ปานกลาง
0%
น้อย
0%
ปรับปรุง
0%
16. อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
มากที่สุด
82%
มาก
9%
ปานกลาง
9%
น้อย
0%
ปรับปรุง
0%
- ข้อเสนอแนะ
- บริการดีมาก - ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ดีมากครับ - - ไม่มีข้อเสนอแนะ สวยงามมากอยู่แล้ว ไม่มี - - รักษาระดับการบริการ ให้คำแนะนำแบบนี้ตลอดก็พอ