ผลสำรวจความคิดเห็น (จำนวน 33 คน)
เพศ
ชาย
64%
หญิง
36%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
48%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
24%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
18%
อื่นๆ
9%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
15%
พอใจมาก
15%
ปานกลาง
10%
พอใจน้อย
15%
พอใจน้อยที่สุด
13%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
20%
พอใจมาก
7%
ปานกลาง
12%
พอใจน้อย
15%
พอใจน้อยที่สุด
17%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
16%
พอใจมาก
19%
ปานกลาง
12%
พอใจน้อย
14%
พอใจน้อยที่สุด
12%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
19%
พอใจมาก
9%
ปานกลาง
9%
พอใจน้อย
16%
พอใจน้อยที่สุด
9%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
20%
พอใจมาก
10%
ปานกลาง
10%
พอใจน้อย
10%
พอใจน้อยที่สุด
10%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
20%
พอใจมาก
10%
ปานกลาง
10%
พอใจน้อย
10%
พอใจน้อยที่สุด
10%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
21%
พอใจมาก
9%
ปานกลาง
9%
พอใจน้อย
12%
พอใจน้อยที่สุด
12%
ข้อเสนอแนะ
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ - - - -