ผลสำรวจความคิดเห็น  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 55 คน )
เพศ
ชาย
54.90%
หญิง
45.10%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
35.38%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
24.62%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
21.54%
อื่นๆ
18.46%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
22.58%
พอใจมาก
22.58%
ปานกลาง
17.74%
พอใจน้อย
17.74%
พอใจน้อยที่สุด
19.35%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
27.27%
พอใจมาก
10.91%
ปานกลาง
18.18%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
23.64%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
26.42%
พอใจมาก
22.64%
ปานกลาง
20.75%
พอใจน้อย
16.98%
พอใจน้อยที่สุด
13.21%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
26.32%
พอใจมาก
10.53%
ปานกลาง
15.79%
พอใจน้อย
26.32%
พอใจน้อยที่สุด
21.05%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
36.36%
พอใจมาก
15.91%
ปานกลาง
13.64%
พอใจน้อย
13.64%
พอใจน้อยที่สุด
20.45%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
26.47%
พอใจมาก
17.65%
ปานกลาง
17.65%
พอใจน้อย
14.71%
พอใจน้อยที่สุด
23.53%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
31.71%
พอใจมาก
17.07%
ปานกลาง
17.07%
พอใจน้อย
17.07%
พอใจน้อยที่สุด
17.07%
ข้อเสนอแนะ
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ - - - - -