ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง