ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งานสาธารณสุข สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง