ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง