ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบต. จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง