ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง