ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง