ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต. จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง