ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาถมดินพร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง