ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการเครื่องจักรสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมถนน สำนักปลัด อบต. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง