ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดหารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน และรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง