ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต.แคนเหนือ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง