ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบชุดอาหารว่างพร้อมจัดหาเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่เด็กและเยาวชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง