ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการต่อเติมหลังคาอาคาร และวางท่อระบายน้ำแบบท่อใยหินพร้อมรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พััฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง