ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง