ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บว 8621 ขอนแก่น ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง