ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ผจ 6664 ขอนแก่น ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง