ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มและจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง