ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบ (ชุดอปพร.) จำนวน 50 ชุด ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง