ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง