ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง