ชื่อเรื่อง : สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อไฟล์ : 0bBRzK8Wed30514.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้