ชื่อเรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการและปรึกษาหารือเพื่อจัดทำ “วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคต”
รายละเอียด : วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และได้มอบหมายให้ "นางสาวเนตรา กลอนโพธิ์" นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และ "นางสิริกานต์ มาลี" ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ อบต.แคนเหนือ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการและปรึกษาหารือเพื่อจัดทำ “วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคต” ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (พ.ศ.2566-2570)
ชื่อไฟล์ : gDSQmA4Fri104529.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : UztXsI0Fri104537.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7RUDGtMFri104537.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bL4QGZoFri104537.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PeuoO22Fri104537.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 41oJt0CFri104545.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hdxeml9Fri104545.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : daETNyVFri104545.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : xQ8Jex9Fri104545.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้