ชื่อเรื่อง : ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (การแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง พ.ศ.2561 - 2565) พร้อมทั้งทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียด : วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อบูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (การแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง พ.ศ.2561 - 2565) พร้อมทั้งทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัดอบต.แคนเหนือ) ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วน สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
ชื่อไฟล์ : gHFmhhoMon15754.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vfKE3jMMon15830.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : L5gOpcFMon15838.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CQxQ7OUMon15843.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : U0qqOFgMon15849.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : BcMaVFNMon15859.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : noiw44XMon15903.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : F2W5xnLMon15910.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : aHX59t1Mon15922.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : zNldeL9Mon15929.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fgXiCXUMon15938.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kCdqwG1Mon15942.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : eonSazDMon15948.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : HgXhHsPMon15954.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : w19RIq7Mon20004.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Lj24xfAMon20024.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : EEuqnVpMon20029.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้