ชื่อเรื่อง : โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ชื่อไฟล์ : jZMUveBMon20159.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มอบวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)และรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมี คณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. (รักษาราชการแทนปลัด อบต.) หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ และประชาชนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วม ณ ศาลาประชาคม ม.2 - ม.9 โดย นายเชิดศักดิ์ ปรุงคำมา ผู้อำนวยการรพ.สต.แคนเหนือ พร้อมด้วยคณะได้ให้ความรู้ในการเฝ้าระวังป่องกันโรควิด -19 ในครั้งนี้ด้วย


ชื่อไฟล์ : YGr4hOgMon20207.jpg

ชื่อไฟล์ : 1ajWCNlMon20212.jpg

ชื่อไฟล์ : JPEztfIMon20217.jpg

ชื่อไฟล์ : Qa3Vke1Mon20224.jpg

ชื่อไฟล์ : I9Z3E9HMon20228.jpg

ชื่อไฟล์ : wIqDAdfMon20232.jpg

ชื่อไฟล์ : rFFFDA5Mon20237.jpg

ชื่อไฟล์ : EUGk4mTMon20243.jpg

ชื่อไฟล์ : 23unbvaMon20247.jpg