ชื่อเรื่อง : เรื่อง มอบอำนาจของยายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบีติราชการแทน ตามโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด : --
ชื่อไฟล์ : ge2sfnYFri104756.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้