ชื่อเรื่อง : กิจกรรม รวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น “โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้”
รายละเอียด : ในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. จ่าสิบตำรวจ ธนัช ศรีภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูอบต. ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ร่วมกิจกรรม รวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น “โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้” โดยมีกิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้มีค่านิยมในการปฏิบัติงานให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นการป้องกันการกระทำผิดวินัยแก่บุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อไฟล์ : x5XfmusFri25936.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้