ชื่อเรื่อง : การขยายเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : iD7qSkSThu110741.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่องปฏิทินกการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการกระเมินฯ จำนวน ๘,๓๐๐ หน่วยงาน ได้ใช้ประกอบการประเมินฯ ตามขั้นตอน และกรอบระยะเวลาดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย นั้น