ชื่อเรื่อง : ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๘ ตอน พิเศษ ๓๗ ง จำนวน 5 ฉบับ ล่าสุด
ชื่อไฟล์ : sJWfqUmThu101325.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศเรื่องข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 138 ตอนพิเศษ 37 ง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้ - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562 - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562 - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2562 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ่อบำบัดน้ำเสียในอาคารและชุมชน พ.ศ. 2562 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/newrkj.jsp?selectGroup=yes#


ชื่อไฟล์ : VLLlfkCThu101819.PDF

ชื่อไฟล์ : fQLxWG3Thu101843.PDF

ชื่อไฟล์ : aI1H5dXThu101854.PDF

ชื่อไฟล์ : nW5I3dbThu101904.PDF