ชื่อเรื่อง : ตารางเปรียบเทียบ ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ผู้ป่วยเอดส์) องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เปรียบเทียบข้อมูลรายปี (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563)

ชื่อไฟล์ : Ns5BLtNMon113443.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้