messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 204
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนทางการเกษตรสายเลียบลำห้วยวังเวิน ไปดอนปู่ตาบ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 ตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 213
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 222
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำ บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลแคนเหนือ จากบริเวณบ้านนายสัญญา สุดดี ไปเชื่อมกับท่อระบายน้ำเดิมทางไปดอนปู่ตาบ้านหนองคูณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 242
rss_feed ซื้อวัสดุในการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ ตามโครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 122
rss_feed ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามโครงการอบรม รณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษบ้าตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 140
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรม รณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 242
rss_feed ซื้อวัสดุในการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ ตามโครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 249
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามโครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 240
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคระบาดลัมปี สกิน และโรคระบาดในสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 214
rss_feed ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามโครงการอบรม รณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษบ้าตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 250
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 5 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 244
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 273
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 5 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 247
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 231
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม / น้ำแข็ง) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 138
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 135
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 252
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต. จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 271
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 257
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดหมึกคอมพิวเตอร์ SAMSUNG SCX ๔๗๒๙ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 256
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 287
rss_feed ซื้อวัสดุในการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ ตามโครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 145
rss_feed ซื้อวัสดุในการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ ตามโครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 274
rss_feed ซื้อวัสดุในการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ ตามโครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 272
rss_feed ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์เก็บขนขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 149
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 269
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 262
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 3 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 294
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลแคนเหนือ (บริเวณหน้าบ้านนายวิจิตร ภาวะโคตร - บ้านนายสุนิจ สุดโต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 272
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต. จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 274
rss_feed จ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 321
rss_feed จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 288
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ตามโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 306
rss_feed จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น (รวมน้ำมัน) ตามโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 149
rss_feed จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น (รวมน้ำมัน) ตามโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 282
rss_feed จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น (รวมน้ำมัน) ตามโครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 280
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 320
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 295
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 4 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 302
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำวารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 341
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำวารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 303
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.88007 สายทางบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 8 ไปบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 312
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.88006 สายทางบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 ไปหนองโน ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 305
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษาฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 145
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 390
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนหมากพริก หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 330
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 340
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนหมากพริก หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 326
501 - 550 (ทั้งหมด 585 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12