องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประชุมกองทุุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 4 / 2560
รายละเอียด : วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และนางเสาวคล แฝงพงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน พร้อมด้วย คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯเพื่อสรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมที่แล้ว ระเบียบวาระที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานด้านกองทุน ประจำปี 2560 ระเบียบวาระที่ 4 รายงานสรุปผลการดำเนินงานหน่วยงานที่ขอรับงบ ระเบียบวาระที่ 5 กำหนดแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ผู้โพส : admin