messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2566
รายละเอียด : วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ตามระเบียบวาระ เพื่อแจ้งข้อราชการและรายงานผลการดำเนินงานทุกส่วน/กอง โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.),ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ผู้โพส : admin