messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผอ.กอง หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยสภาอบต.แคนเหนือ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีเรื่องพิจารณา ดังนี้ 1.รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 2.ญัติเพื่อทราบ เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน แก้ไขครั้งที่ 1/2566 3.ญัติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่อง ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 พร้อมทั้งรับฟังข้อราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้โพส : admin