messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมวันพุธ 5 ส. ทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
รายละเอียด : วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ "นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข" รองปลัด (รักษาราชการแทน ปลัด อบต.แคนเหนือ) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือทุกท่าน ร่วมวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ "นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข" รองปลัด (รักษาราชการแทน ปลัด อบต.แคนเหนือ) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือทุกท่าน ร่วมกิจกรรมวันพุธ 5 ส. ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ผู้โพส : admin