messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
info ภาระหน้าที่สำนักปลัดฯ
สำนักงานปลัด
มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบการ ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ 1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานสารบรรณ - งานตรวจสอบภายใน - งานบริหารงานบุคคล - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร - งานประชาสัมพันธ์ - งานอาคารสถานที่ - งานรักษาความสงบเรียบร้อย - งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ - รายงานการประชุมสภา อบต. - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต. - งานการประชุมพลังมวลชนอื่นๆ - งานอำนวยการและประสานราชการ - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต. - งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. - งานข้อมูลเลือกตั้ง - งานชุมชนสัมพันธ์ - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต. - งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รบมอบหมาย 2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานนโยบายและแผนพัฒนา - งานวิชาการ - งานงบประมาณ - งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ - งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ - งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล - งานประสานโครงการฝึกอบรม - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานกฎหมายและคดี - งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ - งานระเบียบการคลัง - งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย - งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ - งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน - งานสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 4. งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ - งานสวัสดิการสังคม - งานสังคมสงเคราะห์ - งานพัฒนาชุมชน - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน - งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน - งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย