องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
info ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้ 1. ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก 2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 4. พัฒนาแหล่งน้ำ อุปโภค – บริโภค ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ แนวทางการพัฒนา 1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 3. การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 5. การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางการพัฒนา 1. เพิ่มศักยภาพและโอกาสแก่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส 2. สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและการดำรงชีวิต 3. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ในการแก้ปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง 4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ 2. การเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) 5. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 3. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 4. พัฒนาและส่งเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนา 1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม 2. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค 3. การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย 4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา 1. การใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ 2. พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย 4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนระยะยาว เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอ และแผนชุมชน