องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ระบบช่วยตรวจสอบข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2566 integrity transparency assessment ITA2023
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

(เป็นเมนูเดียวกันกับแสดงในเว็บไซต์หลักหน่วยงาน การจัดเรียงเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลเท่านั้น ปิดใช้งานระบบได้ในการตั้งค่า)

o1.โครงสร้าง
apps  โครงสร้างองค์กร
o3.อำนาจหน้าที่
security  อำนาจหน้าที่

o4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
date_range  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น
o5.ข้อมูลการติดต่อ
call  ข้อมูลการติดต่อ
o6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
folder  กฏหมายและระเบียบ

o7.ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file  ข่าวประชาสัมพันธ์
o9.Social Network
public  facebook อบต.แคนเหนือ


o14.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o15.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
folder  คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
info คู่มือในการให้บริการ

o16.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
folder  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
folder  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18.E-Service
check_circle E-SERVICE

o19.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
folder  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o21.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
folder  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o22.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
folder  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o23.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
folder  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24.การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
folder  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

o25.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
folder  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
folder  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o27.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29.ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจําปี
folder  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o31.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
folder  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
folder  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o33.การประเมินผลและรายงาน No Gift Policy
folder  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

o34.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
folder  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35.การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o36.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
folder  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
folder  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
folder  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o39.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
folder  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

o40.การขับเคลื่อนจริยธรรม
folder  การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
folder  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ออกแบบและพัฒนาระบบโดย www.ts-local.com