messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
แนวทางปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
กิจกรรมรวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
find_in_page กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และกล่าวคำปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
5. ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
4. ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
3. ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
2. ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
1.1 ลงนามรับทราบประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
1. บันทึกข้อความแจ้งเวียนคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ รวมพลังต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น “โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้” poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
กิจกรรม รวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น “โปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้” poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1