องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 88 หมู่ที่ 4 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4330-6130การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 189
เดือนนี้ 10,783
เดือนที่แล้ว 17,827
ทั้งหมด 40,927

check_box ประกาศ อบต.
insert_drive_file กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file เรื่อง สรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ (One Stop Service) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศมาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 256424 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เรื่อง รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(จ่าสิบตำรวจ ธนัช ศรีภูมิ)
นายกอบต.แคนเหนือ
โทร : 085-9244189
(จ่าสิบตำรวจ ธนัช ศรีภูมิ)
นายกอบต.แคนเหนือ
โทร : 085-9244189
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร